НОВЫЕ СТРАНИЦЫ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЗАХИСТИ УКРАЇНУ СЬОГОДНІˮ

пр-кт Героїв Сталінграда, 12-ж, м. Київ, 04210

38 068 940 82 65

Сидоренко Олексій Михайлович, ПП

Бердянск, вул. Урожайна, 2

050 595-57-90, 050 556-96-57, 050 635 97 56, 050 496 02 94

Партнеры

Золотые страницы Херсона

Районы
Посещаемость
Путеводитель

РекомендуемХерсон, Золотые страницы


Шишацький район /  Шишацкий район /  Shyshaky district

Історія району / История района / History of district 

        Шишацький район розташований у північно-східній частині Полтавської області у межах Придністровської низовини. Він межує з Великобагачанським, Диканським, Зіньківським, Миргородським і Решетилівським районами Полтавської області. Утворений Шишацький район в 1923 р. з Шишацької, Яреськівської та Баранівської волостей Миргородського повіту. З 1923 по 1930 р.р. він входив до Полтавського округу. У 1935 р. район став самостійною одиницею Харківської, а з 1937 р. — Полтавської областей. У 1952 р. під час відзначення 100-річчя з дня смерті М. Гоголя його було пе-рейменовано на Гоголівський. У 1962 р. район було включено до складу Диканського, а з 1966 р. знову було відновлено як Шишацький район.
  З історичних джерел відомо, що територія Шишаччини була заселена з давніх давен. Серед археологiчних пам’яток, виявлених на Шишаччині, є понад 35 курганiв, знайдено крем’янi вироби доби неолiту, 2 поховання епохи бронзи, крім того в урочищі Дернова Долина виявлено поселення слов`ян Черняхівської культури. В прадавніх похованнях і курганах були знайдені речі скіфського періоду, а також доби слов`ян-сіверян. В період Київської Русі Шишацькі землі входили до Переяславського князівс-тва, вони служили прикордонними територіями і неодноразово зазнавали нападів степових кочівників.
   На початку XIII ст. землі Шишаччини були завойовані татаро-монголами. Уперше поселення під назвою Шишаки згадується в описі битви Литовського князя Вітовта з татарським ханом Тимуром Котлуком, що відбулася 12 серпня 1399 р. Назва походить від шишкуватих пагорбів, на яких було розташоване поселення. За іншою версією — від слова “шишак”, старовинного військового металевого шолома з вістрям.
З 1649 р. Шишаки стали сотенним містечком Миргородського полку. Козаки Шишацького полку брали участь у повстанні Мартина Пушкаря та Івана Барабаша (1657-1658 р.р.).
   В 1672 р. Шишаки було приєднано до Полтавського полку, а за універсалом гетьмана Івана Мазепи від 1689 р. вони закріпились за Данилом Лісницьким. У 1781 р. Шишаки та Яреськи стали належати до Говтвянського повіту Київського намісництва, а вже з 1802 р. Шишацькі землі ввійшли до складу Пол-тавської губернії. За переписом 1859 р. у Шишаках налічувалося 638 дворів, було збудовано дерев`яну Преображенську церкву (1792 ). В 1891 р. з`явилася Христо-Різдвяна церква. Щорічно відбувалося 4 ярмарки, а кожної неділі проходили базари.
   У с. Гоголеве минули дитячi роки письменника М. Гоголя. У с. Климове виховувався до 7-рiчного вiку майбутнiй видатний вчений, академiк, український патофiзиолог, президент АН УРСР О. Богомолець (1881 - 1944). На хуторі Хатки 1900 р. народився С. Волкенштейн — генерал-майор, Герой Радянського Союзу, учасник трьох воєн, учасник Параду Перемоги на Краснiй площi, який прослужив у Збройних Силах 44 роки. Майже кожного літа в Шишацькому районі вiдпочивав i працював на дачi, яка збереглася i понинi, В. Короленко — письменник, публiцист, громадський дiяч. Уродженцями с. Яреськи є український меценат, росiйський державний дiяч Д. Трощинський (1754-1829), мати М. Гоголя Марія Косаковська (1791-1868). У 30-х роках у Яреськах, Шишаках та iнших селах району працював український кiнодраматург, режисер i письменник О. Довженко (1894-1956). Саме на Шишацькій землі він зняв відомий широкому загалу фільм “Земля”. Із Шишаками пов’язане життя відомого науковця Володимира Вернадського (у селищі знаходилася його дача). У Шишаках працювали три брати — всесвітньо відомі лікарі Яковенки. Проживали у селищі і відомі художники брати Кричевські. Проте не лише видатними людьми може пишатися Шишаччина.
  На території району є багато пам`яток історії і культури. Серед них найбільшого значення набув музей-заповідник М. В. Гоголя в селі Гоголеве. У залах батьківського будинку та у флігелі розміщена експозиція, яка надає уявлення про епоху, в якій жили Гоголі, розповідає про життя й творчість великого письменника. На території заповідника росте чудовий парк-сад. На невисокому пагорбі розташована дерев’яна альтанка “Мрія”, трохи далі – грот. Біля входу лежить великий камінь, на якому Гоголь часто сидів у задумі. Музей-заповідник було  започатковано в 1984 році.
  Також у районi дiють Шишацький та Яреськiвський народнi iсторико-краєзнавчi музеї та 5 сiльських музеїв. Шишацький краєзнавчий музей відчинено з 1967 р. Він налічує близько 2 тисяч експонатів: архівні документи, археологічні знахідки, реліквії Другої світової війни і т.і. Постійні експозиції розповідають про історію і природу Шишак. Серед найцікавіших експонатів: мідний казан скіфської доби, бойова булава і сокира XIII ст., шабля XIV ст., козацький пістоль, зернотерка, перший телефонний апарат Шишак, радіоприймач доби Великої Вітчизняної війни.
   Крім того на території Шишаччини є пам`ятки природи. Це “Величківський” заказник, “Воскобійницький” заказник, Бутова гора, Лиса гора, урочища “Косюрине” і “Стінка”.
   Шишаччина — край, пісень та легенд, край мислителів і письменників, чиї імена золотом викарбовані в пантеоні слави сві-тових діячів мистецтва і науки. Це край з традиціями і культурою, які своїм корінням виходять із сивини століть.

  Шишацкий район находится в северо-восточной части Полтавской области в пределах Приднестровской низменности. Он граничит с Великобагачанским, Диканьским, Зеньковским, Миргородским и Реше-тиловским районами Полтавской области. Создан Шишацкий район в 1923 г. из Шишацкой, Яреськовской и Барановской волостей Миргородского уезда. С 1923 по 1930 г.г. он входил в состав Полтавского округа. В 1935 г. район стал самостоятельной единицей Харьковской, а с 1937 г. Полтавской областей. В 1952 г. в год празд-нования 100-летия со дня смерти Н. Гоголя его переименовали на Гоголевский. В 1962 г. район вошел в состав Диканьского, а с 1966 г. вновь был возобновлен как Шишацкий район.
  Согласно исторических данных территория Шишацкого района была заселена давным-давно. Среди археологических находок, обнаруженных в районе, существует около 35 курганов, найдено изделия из кремния периода неолита, 2 захоронения эпохи бронзы. Кроме того в урочище Дерновая Долина обнаружены поселения славян Черняховской культуры. В древних захоронениях и курганах были найдены предметы скифского периода, а также периода славян-сиверян.
  Во времена Киевской Руси Шишацкие земли входили в состав Переяславского княжества, они служили пограничными территориями и неоднократно терпели набеги степных кочевников. В начале XIII в. земли Шишацкого района были завоеваны татаро-монголами.
  Впервые поселение под названием Шишаки упоминается в описании битвы Литовского князя Витовта с татарским ханом Тимуром Котлуком, которая произошла 12 августа 1933 г. Название, по одной из версий, пошло от шишкообразных холмов, на которых было размещено поселение. По другой версии — от слова «шишак», старинного военного металлического шлема с острием. В 1649 г. Шишаки стали сотенным городком Миргородского полка. Казаки Шишацкого полка принимали участие в восстании Мартына Пушкаря и Ивана Барабаша (1657-1658 р.р.).
  В 1672 г. Шишаки присоединили к полтавскому полку, а по универсалу Ивана Мазепы от 1689 г. они закрепились за Данилом Лисницким. В 1781 г. Шишаки и Яреськи стали относиться к Говтвянскому уезду Киевского наместничества, а уже с 1802 г. Шишацкие земли вошли в Полтавскую губернию. Согласно переписи 1859 г. в Шишаках насчитывалось 638 дворов, была построена деревянная Преображенская цер-ковь (1792). В 1891 г. появилась Христово-Рождественская церковь. Ежегодно проис-ходило 4 ярмарки, а каждое воскресенье — базары.
    В с. Гоголево прошли детские годы Н. Гоголя. В с. Климовое воспитывался до 7-летнего возраста будущий выдающийся ученый, академик, украинский патофизиолог, президент АН УССР А. Богомолец  (1881-1944). На хуторе Хатки в 1900 г. родился С. Волкенштейн — генерал-майор, Герой Советского Союза, участник трех войн, участник Парада Победы на Красной площади, который прослужил в Вооруженных силах 44 года. Почти каждый год в Шишацком районе отдыхал и работал на даче, которая сохранилась и поныне, В. Короленко — писатель, публицист, общественный деятель. Уроженцем с. Яреськи являются украинский меценат, русский государственный деятель Д. Трощинский (1754-1829), мать Н. Гоголя Мария Косаковская (1791-1868). В 30-х годах в Яреськах, Шишаках и других селах района работал украинский кинодраматург, режиссер и писатель А. Довженко (1894-1956). Именно на Шишацкой земле он снял известный широкой общественности фильм «Земля». С Шишаками связана жизнь известного ученого Владимира Вернадского (здесь находится его дача). В Шишаках работали три брата — всемирно известные врачи Яковенки. Бывали в Шишаках и известные братья-художники Кричевские.
   Но не только известными людьми может гордиться Шишацкий район. На территории района есть много памяток истории и культуры. Среди них наибольшее значение обрел музей-заповедник Н. В. Гоголя в с. Гоголево. В залах отцовского дома и флигеля размещена экспозиция, которая дает представление об эпохе, в которой жила семья Гоголей, рассказывает о жизни и творчестве великого писателя. На терри-тории заповедника растет чудесный парк-сад. На невысоком холме размещена деревянная беседка «Мечта», чуть дальше — грот. Возле входа лежит большой камень, на котором часто сидел Гоголь. Музей-запо-ведник был открыт в 1984 г. Также в районе действуют Шишацкий и Яреськовский на-родные историко-краеведческие музеи и 5 сельских музеев. Шишацкий районный краеведческий музей открыт с 1967 г. В 6 ком-натах размещено около 2 тыс. экспонатов: архивные документы, археологические находки, реликвии времен Второй мировой войны и др. Постоянные экспозиции рас-сказывают о природе края и истории Шишак. Среди самых интересных экспонатов: медный котел скифского периода, боевая булава и топор XIII в., сабля XIV в., казацкий пистоль, зернотерка, первый телефонный аппарат Шишак, радиоприемник периода Великой Отечественной войны и др.
  Кроме того на территории района есть памятки природы: «Величковский», «Воскобийницкий» заказники, Бутовая гора, Лысая гора, урочища «Косюрино» и «Стенка».
   Шишацкий район — край песен и легенд, край мыслителей и писателей, чьи имена золотом выгравированы в пантеоне славы мировых деятелей искусства и науки. Это край с традициями и культурой, которые своими корнями выходят из глубины веков.

  Shyshaky district is located in the north-eastern part of Poltava region within the Dniester lowlands, forming boundaries with Velyka Bahachka, Dykanka, Zinkiv, Myrhorod and Re-shetylivka districts of Poltava region. It was formed in 1923 out of Shyshaky, Yareskivka and Baranivka volosts of Myrhorod County. From 1923 to 1930 it belonged to Poltava district. In 1935, the district became a separate unit of Kharkiv and in 1937 of Poltava region. In 1952, during the commemoration of the 100th anniversary of M. Gogol it was renamed to Gogolivskyi. In 1962 the district was included in Dykanka, and in 1966 Shyshaky district was restored.
  From historical sources the territory of Shyshaky district was inhabited since ancient times. Among the archeological sites in Shyshaky district there are more than 35 burial mounds, Neolithic flinty items were found, 2 burial sites of the Bronze Age, in addition to this, in the gorge of Dernova Valley a Slavic settlement of Chernyakhiv culture was discovered. In the ancestral graves and burial mounds the things of the Scythian as well as of the northerner Slavic period were found. In the period of Kievan Rus Shyshaky district belonged to Pereiaslav Principality and served as border territories and suffered from the attacks of steppe nomads.
  At the beginning of the 13th century Shyshaky district was conquered by Tatar-Mongols. For the first time a settlement under the name of Shyshaky was mentioned in the description of the battle of the Lithuanian Prince Vytautas with a Tatar Khan Tymur Kotluk, held on 12 August 1399. The name came from knobby hills, on which it was located. According to another version the word came from a word “Shyshaky”, an ancient military metal helmet with spikes. From 1649, Shyshaky was a sotnia town of Mirgorod Regiment. The Cossacks of Shyshaky Regiment took part in the uprising of Martyn Pushkar and Ivan Barabash (1657-1658).
  In 1672, Shyshaky was annexed to Poltava Regiment and according to the universal of Hetman Ivan Mazepa from 1689 it was under Daniel Lisnitsky. In 1781 Shyshaky and Yareski belonged to Govtva County of Kyiv vicege-rency and from 1802 Shyshaky district was part of Poltava Province. According to the census of 1859 in Shyshaky district there were 638 yards, Transfiguration church was built in 1792. In 1891 the Church of the nativity of Christ appeared. Annually there were 4 fairs and sales were held every Sunday.
  In the village of Gogolevo the childhood of a writer M. Gogol passed. In the village of Klymove an outstanding scientist to be, academician, pathophysiologist, President of the Academy of Sciences of the UKSSR O. Bo-homolets (1881-1944) was brought up to the age of 7. In the homestead of Khatky in 1900 S. Volkenshtein, a major general, hero of the Soviet Union, participant of three wars and of the Victory Parade in Red Square who served in armed forces for 44 years, was born. Almost every summer V.Korolenko, a writer, publicist and a social worker, rested and worked in a country house in Shyshaky district. The village of Yaresky was a birthplace of a Ukrainian patron, a Russian statesman D.Troschynsky (1754-1829) and of M. Gogol’s mother Maria Kosakovska (1791-1868). In the 30s in Yaresky and Shyshaky and other villages of the district worked a Ukrainian screen writer, director and writer O. Dovzhenko (1894-1956). It was in Shyshaky district that he filmed “The Earth”. The life of a famous scientist Volodymyr Ver-nadsky is connected with Shyshaky district (there is his summerhouse in the village). Three brothers, world-renowned doctors Yakovenky, worked in Shyshaky. The famous artists, bro-thers Krychevski, resided in the village.
  Within the territory of the district there are many historical and cultural sights. Among them the largest value has M.V. Gogol Museum-Reserve in the village of Gogoleve. In the halls of the parental house and in the outbuilding there is an exposition which gives an idea of the age, in which Gogol lived, tells about the life and creative work of the great writer. There is also a wonderful park-garden within the ter-ritory of the reserve. The museum-reserve was opened in 1984.
  There are also Shyshaky and Yaresky Local History Museums and 5 village museums. Shyshaky Local History Museum was opened in 1967. It has about 2 thousand exhibits: archival documents, archaeological finds, and relics from the Second World War. Permanent expositions tell about the history and nature of Shyshaky.
  In addition to this within the territory of Shyshaky district there are nature sights, Velychkivka reserve, Voskobyinyk reserve, Butov Mount, Lysa Hora and tracts “Kosyuryne” and “Stinka”.
    Shyshaky is a district of songs and legends, of thinkers and writers whose names are inscribed in the glorious pantheon of world figures of art and science. It is a land of traditions and culture that are rooted from the olden days.

  
ПП "Издательство Арта" © 2005 - 2022
Главная / Каталог / Партнеры / Вопросы / Контакты / Авторизация
Разработка и дизайн сайта: студия "Конструктив"

Страница сгенерирована за 0.0551 сек, посетили 4453 раз.