НОВЫЕ СТРАНИЦЫ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЗАХИСТИ УКРАЇНУ СЬОГОДНІˮ

пр-кт Героїв Сталінграда, 12-ж, м. Київ, 04210

38 068 940 82 65

Сидоренко Олексій Михайлович, ПП

Бердянск, вул. Урожайна, 2

050 595-57-90, 050 556-96-57, 050 635 97 56, 050 496 02 94

Партнеры

Золотые страницы Херсона

Районы
Посещаемость
Путеводитель

РекомендуемХерсон, Золотые страницы


Семенівський район /  Семеновский район /  Semenivka district

Історія району / История района / History of district 

      Семенівський район знаходиться в західній частині Полтавської області. З ним межують Глобинський, Великобагачанський, Хорольський, Оржицький райони Полтавської області і Чорнобаївський район Черкаської області. У районі 65 населених пунктів, з яких одне селище міського типу і 64 села, підпорядкованих селищній та 18 сільським радам. Утворений район в березні 1923 р. з Семенівської, Зубанівської та Зайчинської волостей Хорольського повіту в складі Кременчуцького округу. З лютого 1932 р. по вересень 1937 р. район був у складі Харківської, а з вересня 1937 р. — Полтавської області. З грудня 1962 р. територія району входила до складу Хорольського району. У січні 1965 р. знову був утворений Семенівський район.
     На території району збереглися кургани доби бронзи, поселення неолітичного часу, епохи міді та черняхівської культури, скіфського часу та Київської Русі, залишки городища, очевидно, літописного містечка Горошина.
   Взагалі, Горошин — одне із найстаріших поселень Полтавщини. Виникло воно в часи правління Володимира Святославовича як постійне укріплення для захисту південних кордонів. В давнину через місцевість, де пізніше з`явилася Семенівка, пролягав шлях, який називався Ромоданівським трактом, і зв`язував він Петербург із Кримом. По цьому тракту їздили в Крим чумаки. В кінці XVII ст. на Ромоданівському тракті виникло невелике поселення, яке спочатку було кінно-поштовою станцією.
Відносно утворення назви населеного пункту. Найбільш вірогідною є версія, що населений пункт отримав цю назву після розподілу земель їх власником А. Родзянко між трьома синами. З того часу населений пункт, який дістався Семену, назвали Семенівка. Господар Семенівки С. Родзянко був воєнним канцеляристом Генеральної воєнної канцелярії. Пізніше землі Семенівки належали поміщикам Старицьким, нащадкам Родзянків по жіночій лінії.
   До 1782 р. Семенівка входила до складу Хорольської сотні Миргородського полку. Після ліквідації полкового ладу в 1782 р. вона увійшла до складу Хорольського повіту Київського намісництва, а з 1802 р. до Хорольського повіту Полтавського намісництва. З 1836 р. Семенівка стає волосним центром.
  В першій чверті XIX ст. на околиці Семенівки виникла велика економія. Тут були багаточисельні табуни коней, отари овець і гурти рогатої худоби. За переписом 1859 р. в містечку була побудована Всіхсвятська церква, поштова станція, відбувалося три ярмарки на рік. Наприкінці XIX ст. споруджено залізницю Кременчук-Ромни довжиною 200 км, що пролягала через Семенівку. Станція дістала назву Веселий Поділ. З кінця XIX ст. тут почалася розвиватися промисловість. 1872 р. в містечку засноване народне училище. Радянську владу в Семенівці було проголошено в січні 1918 р.
  Уродженцями Семенівщини є український прозаїк Л. Павленко, український радянський фольклорист, критик, літературознавець І. Цапенко. В с. Веселий Поділ народився відомий поет і байкар Леонід Глібов.
    2 серпня 1824 р. проїздом із Кременчука на Ромодан в Веселому Подолі зупинявся О. Пушкін. Крім того в Семенівському районі проїздом бував і Т. Шевченко в 1845 р.
  В районі є два заказники державного значення. Це “Граково” — гідрологічний заказник, який був заснований в 1983 р. в заплаві річки Сула. Він займає площу 500 га. На території заказника знайдено 11 рідкісних і малорозповсюджених видів рослин. “Граково” є місцем гніздування багатьох видів водо-плаваючих і болотних птахів. Також тут існує гідрологічний заказник “Солоне”. Він цікавий своїми болотами і лугами з їх своєрідною рослинністю, котра представляє Лівобережну лісостепову зону.
   У Семенівському районі існують пам`ятки природи місцевого значення: Богданівський парк, Веселоподільський парк та пам`ятка садово-паркового мистецтва — Криворудський дендропарк. В районі є Сулинський ландшафтний заказник. Він є найбільшим за територією в Полтавській області і розмі-щується в межах двох районів: Глобинського і Семенівського.
   На території заказника представлені типові пойменні комплекси рослинності: болотна, прибережно-водяна і водяна рослинність. Тут можна зустріти 249 видів тварин, з яких 18 видів занесені в Червону книгу України. Територія заказника знаходиться на Поліському міграційному шляху багатьох видів птиць. Мальовнича природа, свіже повітря і унікальний рослинний, а також тваринний світ — дякуючи цьому у Сулинського заказника є все, щоб стати одним із найбільш туристично привабливих місць Полтавщини.
  Серед інших пам`яток Семенівського району: братська могила радянських воїнів, пам`ятник жертвам Чорнобильської трагедії, пам`ятний знак жертвам Голодомору, пам`ятник Т. Шевченку.
  Унікальним явищем району є оболонська западина — ударний кратер, який сформувався в результаті падіння метеориту 169 млн. років тому (Юрський геологічний період). Удар створив, як припускають, кра-тер біля 20 км. у діаметрі. Наступні геологічні процеси деформували кратер. Знаходиться він біля с. Оболонь.
  Семенівщина — край з унікальними при-родними пам`ятками, цікавим історичним минулим і багатою культурною спадщиною.

   Семеновский район находится в западной части Полтавской области. С ним граничат Глобинский, Великобагачанский, Хорольский, Оржицкий районы Полтавской области и Чернобаевский район Черкасской области. В районе 65 населенных пунктов, из которых один поселок городского типа и 64 села, подчиненных одному поселковому и 18 сельским советам. Создан район в марте 1923 г. из Семеновской, Зубановской и Зайчинской волостей Хорольского уезда в составе Кременчугского округа. С февраля 1932 г. по сентябрь 1937 г. район находился в составе Харьковской, а с сентября 1937 г. — Полтавской областей. С декабря 1962 г. территория района входила в состав Хорольского района. В январе 1965 г. снова был создан Семеновский район.
   На территории района сбереглись курганы периода бронзы, поселения периода неолита, эпохи меди и черняховской культур, скифского периода и Киевской Руси, остатки городища, очевидно, летописного го-родка Горошина. Горошин — одно из старейших поселений Полтавщины.
  Возникло оно во времена правления Владимира Святославовича как постоянное укрепление для защиты южных границ. В давние времена через местность, где позже появилась Семеновка, пролегал путь, кото-рый назывался Ромодановским трактом, и связывал он Петербург с Крымом. По этому тракту ездили в Крым чумаки. В конце XVII в. на Ромодановском тракте возникло не-большое поселение, которое вначале было конно-почтовой станцией.
Относительно возникновения названия населенного пункта. Наиболее вероятна версия, что населенный пункт получил это название после распределения земель их владельцем А. Родзянко между тремя сы-новьями. С того времени населенный пункт, который достался Семену, назвали Семеновка. Владелец Семеновки С. Родзянко был военным канцеляристом Генеральной военной канцелярии. Позднее земли Семеновки принадлежали помещикам Старицким, потомкам Родзянко по женской линии.
  До 1782 г. Семеновка входила в состав Хорольской сотни Миргородского полка. После ликвидации полкового устройства в 1782 г. она вошла в состав Хорольского уезда Киевского наместничества, а с 1802 г. в состав Хорольского уезда Полтавского наместничества. С 1836 г. Семеновка становится волостным центром.
  В первой четверти XIX в. на околице Семеновки появилась большая экономия. Здесь были многочисленные табуны коней, отары овец и много крупного рогатого скота. Согласно переписи 1859 г. в городе была построена Всесвятская церковь, почтовая станция, проводилось три ярмарки в год. В конце XIX в. построено железную дорогу Кременчуг-Ромны протяженностью 200 км, которая пролегала через Семеновку. Станция получила название Веселый Подол. С конца XIX в. здесь начала развиваться про-мышленность. В 1872 г. в городке основано народное училище. Советская власть в Семеновке была объявлена в январе 1918 г.
  Знаменитыми уроженцами семеновского края являются украинский прозаик Л. Павленко, украинский советский фольклорист, критик, литературовед И. Цапенко. В селе Веселый Подол родился известный поэт и баснописец Л. Глебов. 2 августа 1824 г. проездом из Кременчуга в Ромодан в Ве-селом Подоле останавливался А. Пушкин. В Семеновском районе бывал также Т. Шевченко в 1845 г.
  В районе находятся два заказника государственного значения. Это «Граково» — гидрологический заказник, который был основан в 1983 г. в заплаве р. Сула. Он занимает площадь 500 г. На территории заказ-ника найдено 11 редких видов растений. «Граково» — место гнездования многих видов водоплавающих и болотных птиц. «Соленое» — второй гидрологический заказник.  Он интересен своими болотами и лугами с их своеобразной растительностью, которая представляет Левобережную лесостепную зону. В Семеновском районе есть памятки природы местного значения: Богдановский парк, Веселоподольский парк и памятка садово-паркового искусства — Криворудский дендропарк.
В районе есть также Сулинский ландшафтный заказник. Он наибольший по территории в Полтавской области и находится в границах двух районов: Глобинского и Семеновского. На территории заказника представлены типовые пойменные комплексы растительности: болотная, прибрежно-водная и водная растительность. Здесь можно встретить 249 видов животных, из которых 18 видов занесено в Красную книгу Украины. Район заказника находится на Полесском миграционном пути многих видов птиц. Живописная природа, свежий воздух и уникальный растительный и животный мир — благодаря всему этому у Сулинского заказника есть все, чтобы стать одним из наиболее туристически привлекательных мест Полтавщины. Среди других достопримечательностей Семеновского района значатся: братская могила советских воинов, памятник жертвам Чернобыльской трагедии, Памятный знак жертвам голода, памятник Т. Шевченко.
  Уникальным явлением района является оболонская впадина — ударный кратер, который сформировался в результате падения метеорита 169 млн. лет тому назад (Юрский геологический период). Удар создал, как предполагают, кратер около 20 км. в диаметре. Последующие геологические процессы деформировали его. Находится он  около с. Оболонь.

  Semenivka district is located in the western part of Poltava region, forming boundaries with Hlobyno, Velyka Bahachka, Khorol, Orzhytsia districts of Poltava region and Chornobay district of Cherkasy region. In the district there are 65 settlements, including one urban settlement and 64 villages subordinated to a village and 18 rural councils. The district was formed in March 1923 out of Semenivka, Zubanivka and Zaychyn volosts of Khorol district in Kremenchuk County. From February 1932 to September 1937 the district was a part of Kharkiv, and from September 1937 of Poltava region. In December 1962 the area belonged to Khorol district.
  In January 1965 Semenivka district was formed again. Within the territory of the district the burial mounds of the Bronze Age, the settlements of the Neolithic Age, the Copper Age, Chernyakhiv culture, the times of Scythians and Kievan Rus, the remains of an ancient city, i.e. a town of Horoshyna were preserved.
  In general, Horoshyn is one of the oldest settlements of Poltava region. It emerged during the reign of Volodymyr Sviatoslavovych as permanent fortifications to protect the southern borders. In ancient times through the territory, where the later Semenivka appeared, passed Romodan tract, which connected St. Petersburg with the Crimea. At the end of the 17th century on Romodan tract was a small settlement, which was originally a horse-post station.
  Regarding the forming of the name, the most probable is the version that the settlement got its name after the distribution of the lands by the owner A. Rodzianko among the three sons. Since that time the settlement that got Semen was called Semenivka. The owner of Semenivka S. Rodzianko was a wartime clerk of General military Chancellery. Later, the land belonged to the landlords of Starytsky, Rodziankivs’ female descendants.
  To 1782, Semenivka was part of the Khorol sotnia of Myrhorod Regiment. After elimi-nating the regimental hierarchy in 1782, it was part of Khorol County in Kyiv vicegerency and in 1802 to Khorol County in Poltava vicegerency. From 1836, Semenivka became a volost center.
  In the first quarter of the 19th century on the outskirts of Semenivka there was a large economy. According to the census of 1859, the town had All Saints Church, a postal station and three fairs per year. Since the end of the 19 century the industry was well-developed here. In 1872 in the town a folk school was founded. The Soviet power was proclaimed in Semenivka in January 1918. Semenivka is a birth-place of a Ukrainian novelist L. Pavlenko, a Ukrainian Soviet folklorist, critic, literary critic I. Tsapenko. A famous poet and fabler Leonid Hlibov was born in the village of Veselyi Podil.
   The district has two state reserves, “Hrakovo” (a hydrological forest reserve, which was foun-ded in 1983 in the floodplain of the River Sula; it covers an area of 500 hectares; on the territory of the reserve 11 rare species of plants were found) and “Solone” (a hydrological reserve, interesting for its swamps and meadows with their peculiar vegetation, which represents the left-bank forest steppe regions).
    In Semenivka district there are nature sights of local significance, Bohdanivka Park, Veselopodillia Park and a sight of landscape architecture Kryvorudky arboretum. There is also Sulyntsi landscape reserve, the largest in Pol-tava region, which stretches within Hlobyno and Semenivka districts.
  Within the territory of the reserve there are typical vegetation complexes (mire, coastal and marine vegetation). Here you can find 249 species of animals, 18 of which are in the Red Book of Ukraine. The reserve has picturesque nature, fresh air and unique flora and fauna; thanks to it all Sulynytsi reserve has everything to become one of the most attractive tourist sites of Poltava region.
  Among the other sights of Semenivka district there is a mass grave of Soviet soldiers, a monument to the victims of Chornobyl tragedy, a memorial sign to the victims of famishment, a monument to T. Shevchenko.
  A unique phenomenon of the district is Obolon trench, a crater, which was formed as a result of the meteorite fall 169 million years ago (Jurassic geological period). It is located near the village of Obolon.
  Semenivka is a district with unique natural sites, interesting historical past and rich cultural heritage.


  
ПП "Издательство Арта" © 2005 - 2022
Главная / Каталог / Партнеры / Вопросы / Контакты / Авторизация
Разработка и дизайн сайта: студия "Конструктив"

Страница сгенерирована за 0.0665 сек, посетили 4826 раз.