НОВЫЕ СТРАНИЦЫ

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ЗАХИСТИ УКРАЇНУ СЬОГОДНІˮ

пр-кт Героїв Сталінграда, 12-ж, м. Київ, 04210

38 068 940 82 65

Сидоренко Олексій Михайлович, ПП

Бердянск, вул. Урожайна, 2

050 595-57-90, 050 556-96-57, 050 635 97 56, 050 496 02 94

Партнеры

Золотые страницы Херсона

Районы
Посещаемость
Путеводитель

РекомендуемХерсон, Золотые страницы


Кременчуцький район / Кременчугский район / Kremenchuk district

Історія району / История района / History of district

Кременчуцький район розташований на півдні Полтавської області. Він розміщений на лівому березі Дніпра і лише невелика його частина знаходиться на Правобережжі. Він межує з Кобеляцьким, Козельщинським, Глобинським районами Полтавської області та із Світловодським та Онуфріївським ра-йонами Кіровоградської області. Кременчуцький район поділений на 19 сільських рад, які об`єднують 73 населених пункти. В середині району знаходяться Кременчуцька і Комсомольська міські ради. Кременчуцький район було утворено в травні 1939 р. Але, як свідчать археологічні знахідки, територія Кременчуцького району була заселена ще в кам`яну добу.
У бронзову добу на території села Келеберда існувало чотири поселення так званої багатопружкової та зрубної археологічних культур, утворених арійськими племенами, прямими нащадками яких є іранці, індуси, а також слов’яни, германці та інші. Взагалі на території району виявлено близько 300 ар-хеологічних пам`яток, 250 з яких складають кургани.
На березі Дніпра в 70-х р.р. XIX ст. було знайдено скарб римських монет, які відносяться приблизно до II-III ст. н. е. Про Кременчук та події, які відбувалися поблизу нього, згадується в багатьох документах. В 1559 р. воєвода Данило Адашев з 8000 воїнами неподалік від Кременчука на човнах спустився в гирло Дніпра, щоб відбити нашестя кримських татар.
В 1590 р. польський король Сигізмунд III видав універсал про спорудження Кременчуцької фортеці для придушення антифеодальних рухів і захисту від нападів кримських татар, які часто грабували українські землі. В 1625 р. біля озера Курукового (поряд з Кременчуком) реєстрові козаки разом із запорожцями на чолі із гетьманом Марком Жмайлом нанесли поразку польсько-шляхецькому війську гетьмана С. Конец-польського. Поляки вимушені були заключити мирний договір під назвою Куруківської згоди. Згідно з договором, кількість реєстрових козаків збільшувалась до 6 тис. чоловік. Проти польського панування в 1638 р. почалось народне повстання під проводом Якова Острянина та Карпа Скидана. Повстанці визволили велику територію Лівобережжя, включаючи і Кременчуцькі землі.
Під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького із Кременчуцької території були вигнані польські магнати, а сам Кременчук став сотенним містечком Чигиринського полку. Після Андрусівського перемир`я 1667 р. Кременчуцькі території були включені до Миргородського полку. Після визволення Південної України від турецького гніту Кременчуцькі території в 1765 р. увійшли до Новоросійської губернії. В 1784 р. з Новоросійської і Азовської губернії було створено Катеринославське намісництво, куди як повітове місто ввійшов Кременчук зі своїми окраїнами. В зв`язку з ліквідацією Катеринославського намісництва в 1796 р. Кременчуцькі землі відійшли до Малоросійської губернії. А з 1802 р. вони входять до Полтавської губернії.
З історією Кременчуцького району пов`язана діяльність багатьох видатних особистостей нашої країни. Село Кам`яні Потоки – батьківщина Захара Ялова (1870-1923) – “велетня з непомірною силою”. Його юні роки пройшли в постійних тренуваннях. Він виступав на циркових манежах у багатьох містах Росії як борець та силач. На початку ХХ ст. на чемпіонаті світу в Парижі став першим, за що в нагороду отримав золоту медаль чемпіона та золотий годинник. До числа найвидатніших представників української музичної культури II пол. XIX ст. належить М. Калачевський (1851-1907). Відомий нині доробок М. Калачевського – понад 20 солоспівів, 4 оригінальні п’єси для фортепіано, «Українська симфонія» – мають велике мистецьке значення. Повернувшись на батьківщину, Калачевський оселився в Кременчуці, де намагався використати на потребу суспільства свої знання й уміння.
Неодноразово на Полтавщині, а саме в Кременчуцькому повіті, зокрема в с. Омельчик бував відомий український вчений В. І. Вернадський (1863-1945р.р.). Згідно його поглядів Кременчуцька земля зберігає в собі інформацію північних земель, яку доніс до нас льодовик.
Багато привабливих місць є в Кременчуцькому районі. Зокрема, на високому, підстеленому гранітами пагорбі, що далеко вдається в Дніпро, розкинулось мальовниче село з дивною назвою – Келеберда. Як свід-чать археологічні знахідки, люди з давніх-давен мешкали на цьому надрічковому пагорбі та біля нього і, можливо, найдавніші з них були мисливцями на мамонтів.
Однією з найвизначніших природних пам`яток Кременчуцького району є регіональний ландшафтний парк “Кременчуцькі плавні”. Парк займає 5080 гектарів широкої заплави Дніпра та декілька островів, ото-чених протоками. На острові Шеламай можна побачити архейські граніти віком 2,7 млрд. років – мовчазні свідки зародження життя на планеті. На лівому березі Дніпра височіє гора Пивиха. У відслоненнях гори знаходять блакитний мергель, глину, пісок, кристалічний гіпс.
Взагалі Кременчуцький район займає особливе значення в формуванні Полтавщини. Адже він є одним із найбагатших за обсягом корисних копалин в Полтавській області.


Кременчугский район располагается на юге Полтавской области. Он находится на левом берегу Днепра и только небольшая его часть на Правобережье. Он граничит с Кобелякским, Козельщинским, Глобинским районами Полтавской области и со Светловодским и Онуфриевским районами Кировоградской области. Кременчугский район поделен на 19 сельских советов, которые объединяют 73 населенных пункта. В сере-дине района находятся Кременчугский и Комсомольский городские советы. Кременчугский район был создан в мае 1939 г. Но, как свидетельствуют археологические на-ходки, территория Кременчугского района была заселена еще в каменном веке.
В бронзовом веке на территории села Келеберда существовало четыре поселения так называемой многопружковой и срубной археологических культур, созданных арийскими племенами, прямыми потомками которых иранцы, индусы, а также славяне, германцы и другие. В общем на территории района обнаружено около 300 археологических памяток, 250 из которых составляют курганы. На берегу Днепра в 70-х г.г. XIX в. был обнаружен клад римских монет, которые относятся приблизительно к II-III ст. н. э.
О Кременчуге и событиях, которые происходили вокруг него, упоминается во многих документах. В 1559 г. воевода Данила Адашев с 8000 воинами неподалеку от Кременчуга на лодках спустился к устью Днепра, чтобы отбить нашествие крымских татар.
В 1590 г. польский король Сигизмунд III издал универсал о сооружении Кременчугской крепости для усмирения антифеодальных движений и защиты от нападения крымских татар, которые часто грабили украинские земли. В 1625 г. возле озера Курукова (возле Кременчуга) реестровые казаки вместе с запорожцами во главе с гетьманом Марком Жмайловым нанесли поражение польско-шляхецкому войску гетьмана С. Конецпольского. Поляки вынуждены были заключить мирный договор под названием Куруковское соглашение. Согласно этого договора количество реестровых казаков увеличивалось до 6 тыс. че-ловек. Против польской власти в 1638 г. началось народное восстание под предводительством Якова Острянина и Карпа Скидана. Повстанцы освободили великую территорию Левобережья, включая и Кременчуцкие земли.
Во времена освободительной войны под предводительством Богдана Хмельницкого с Кременчугской территории были изгнаны польские магнаты, а сам Кременчуг стал сотенным городком Чигиринского полка. После Андрусовского перемирия 1667 г. Кременчугские территории были включены в состав Миргородского полка. После освобождения Южной Украины от турецкого гнета Кременчугские территории в 1765 г. вошли в Новоросийскую губернию. В 1784 г. из Новороссийской и Азовской губерний было создано Катеринославское наместничество, куда как уездный город вошел Кре-менчуг со своими окраинами. В связи с ликвидацией Екатеринославского наместничества в 1796 Кременчугские земли отошли к Малороссийской губернии. А с 1802 г. они входят в состав Полтавской губернии.
С историей Кременчугского района связана деятельность многих известных личностей нашей страны. Село Каменные Потоки — родина Захара Ялова (1870-1923) — “великана с непомерной силой». Его юные го-ды прошли в постоянных тренировках. Он выступал на цирковых манежах во многих городах России как борец и силач. В начале ХХ в. на чемпионате мира в Париже стал первым, за что в награду получил золотую медаль чемпиона и золотые часы. К числу выдающихся представителей украинской музыкальной культуры II пол. XIX в. принадлежит М. Калачевский (1851-1907). Известное наследие М. Калачевского – свыше 20 сольных партий, 4 оригинальные пьесы для фортепьяно, «Украинская симфония» – имеют большое искусствоведческое значение. Вернувшись на родину, Калачевский поселился в Кременчуге, где применял свои знания и умения на службу общества.
Неоднократно на Полтавщине, а именно в Кременчугском уезде, в с. Омельчик бывал известный украинский ученый В. И. Вернадский (1863-1945). Согласно его взглядов Кременчугские земли хранят информацию северных земель, которую донес ледник. Много привлекательных мест есть в Кременчугском районе. Одно из них – живописное село Келеберда, которое раскинулось на высокой, подстеленной гранитами возвышенности, которая далеко врезается в Днепр. Как свидетельствуют ар-хеологические находки, люди с давних времен проживали на этом надречном возвышении и возле него и, возможно, самые древние из них были охотниками на мамонтов.
Одной из знаменательных природных памяток Кременчугского района является региональный ландшафтный парк «Кременчугские плавни». Парк занимает 5080 гектаров широкой заплавы Днепра и нескольких островов, окруженных протоками. На острове Шеламай можно увидеть архейские граниты возрастом 2,7 млрд. лет – молчаливые свидетели зарождения жизни на планете. На левом берегу Днепра возвышается гора Пивиха. В отслоениях горы находятся голубой мергель, глина, песок, кристаллический гипс. Кременчуцкий район занимает особенное значение в формировании Полтавщины. Ведь он один из самых богатых по количеству полезных ископаемых в Полтавской области.


Kremenchuk district is located in the south of Poltava region on the left bank of the Dnipro River and only a small part of it is on the right bank. It forms boundaries with Kobeliaky, Kozelschyna, Hlobyno districts of Poltava region and Svitlovodsk and Onufriivka districts of Kirovohrad region. Kremenchuk district is divided into 19 rural councils which unite 73 settlements. In the middle of the district there are Kremenchuk and Komsomolsk councils. Kremenchuk district was formed in May 1939, but according to archaeological finds, the territory of the district was populated in the Stone Age.
In the Bronze Age on the territory of modern Keleberda there were four settlements established by the Aryan tribes, direct descendants of whom are Iranians, Indians, as well as Slavs, Teutons and others. Generally, on the territory of the district about 300 archaeolo-gical monuments were found, 250 of which comprise mounds.
On the bank of the Dnipro River in the 70s of the 19th century a treasure trove of Roman coins was found, which referred to about 2-3 centuries BC Kremenchuk and the events that took place around it were mentioned in many documents. In 1559, Voyevoda Danylo Ada-shev with 8000 warriors came down on the boats in the mouth of the Dnipro near Kremenchuk to repulse the invasion of the Crimean Tatars.
In 1590, the Polish King Sigismund III issued a manifesto about the construction of the Kremenchuk fortress to quell antifeudal movements and protect against attacks of the Crimean Tatars, who often sacked the Ukrainian lands. In 1625 near Lake Kurukove (beside Kremenchuk) Zaporozhian and registered Cossacks headed by Hetman Mark Zhmailo defeated the Polish army headed by Hetman S. Konetspolsky. The Poles were forced to con-clude a peace treaty under the name of Kurukiv agreement. According to this agreement, the number of registered Cossacks was increased up to 6000. Against the Polish rule in 1638, a folk uprising led by Jacob Ostrianyna and Karp Skydan began. The rebels liberated a large territory including the left-bank Ukraine and Kremenchuk district.
During the liberation war led by Bohdan Khmelnytsky the Polish magnates were expelled from Kremenchuk territory and Kremenchuk became a sotnia town of Chyhyryn Regiment. After Andrusiv truce in 1667, Kre-menchuk territories were included in Myrhorod Regiment. After the liberation of southern Ukraine from Turkish oppression Kremenchuk territories belonged to Novorosiisk province in 1765. In 1784, Novorosiisk and Azov provinces were combined to form Katerynoslav vicegerency, where Kremenchuk together with its outskirts belonged. With the elimination of Katerynoslav vicegerency in 1796 Kremenchuk territories were transferred to Malorosiisk province. And since 1802, they have been included in Poltava Province.
The history of Kremenchuk district is connected with the activities of many prominent personalities of our country. The village of Kamiani Potoky was the birthplace of Zakhar Yalov (1870-1923). His adolescence was in constant training. He performed at the circuses in many cities of Russia as a wrestler and athlete. At the beginning of the 20th century at the World Championship in Paris he became the first. Among the most prominent rep-resentatives of Ukrainian musical culture of the second half of the 19th century belonged M. Kalachevsky (1851-1907).
Returning to the motherland, Kalachevsky settled in Kremenchuk, where he tried to use his knowledge and ability for a good cause of society. Repeatedly Poltava region, namely Kremenchuk County and the vilage of Omelchyk was visited by a famous Ukrainian scientist V. Vernadskyi (1863-1945). According to his views Kremenchuk teritory keeps the information of the northern lands, which the glacier retrieved.
There are many attractive places in Kremenchuk district. In particular, on a high hill lies a picturesque village with a strange name Keleberda. As evidenced by the archaeological finds people from time immemorial lived on this hill and next to it and, perhaps, the oldest of them were hunters on the mammoths.
One of the most prominent natural features of Kremenchuk district is a regional landscape park Kremenchuk water meadows. On the left bank of the Dnipro River stands Mount Pyvyha. In general, Kremenchuk district has special significance in the formation of Poltava region. After all, it is one of the richest in terms of minerals in Poltava region.

  
ПП "Издательство Арта" © 2005 - 2022
Главная / Каталог / Партнеры / Вопросы / Контакты / Авторизация
Разработка и дизайн сайта: студия "Конструктив"

Страница сгенерирована за 0.0370 сек, посетили 4328 раз.